Yönetmelik

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama Merkezinin yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Danışma Kurulu: Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu,
 2. b) Merkez (STKAM): Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama Merkezini,
 3. c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

 1. d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
 2. e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri,

Çalışma Grupları, Uygulama Birimleri

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye’de sivil toplum bilincinin ve sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi için; sivil toplum ile ilgili her türlü konuda çalışmalar yapmak, bu ana amaca yönelik olarak çeşitli araştırmalar, incelemeler, bilimsel toplantılar ve yayınlar yapmak, konuyu bilimsel verilerle ortaya koymak, mevcut sorunların çözümü için öneriler üretmek, model uygulamalar yapmak ve bu tür uygulamalara katkıda bulunmaktır.

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1. a) Türkiye’de sivil toplum bilincinin gelişmesi için çalışmalar yapmak ve bu anlamda, araştırma, süreli ve süresiz yayın gibi yayınlar oluşturmak,
 2. b) Kurulacak olan sivil toplum kuruluşlarına kuruluş aşamasında ve sonrasında imkanlarının elverdiği ölçüde eğitim ve danışmanlık desteği vermek,
 3. c) Sivil toplum kuruluşlarının daha etkin ve verimli yönetilmesi için personelin ihtiyaç duyacağı eğitimleri vermek üzere imkanlar dahilinde kurs, seminer, toplantı, panel ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmek, katılımcılara sertifika vermek,

             ç) Türkiye’de sivil toplum alanının gelişmesine katkı sağlayacak projelerin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 1. d) Kamu ve özel sektörün, sivil toplumu konu alan araştırma taleplerine destek vererek danışmanlık hizmeti sunmak,
 2. e) İlgili alanda uluslararası gelişmeleri takip etmek, bunların Türkiye’deki yansımalarını incelemek, gerekli durumlarda bu yansımalar üzerine görüş bildirmek ve sivil toplum anlayışının gelişmesi için uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa faaliyetler yürütmek üzere işbirliği yapmak.

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

 1. a) Müdür,
 2. b) Yönetim Kurulu,
 3. c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür süresi dolmadan görevinden ayrılırsa veya altı aydan uzun süre görevinin başında bulunmazsa Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir. Bu suretle görevlendirilen Müdür kalan görev süresini tamamlar. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

             (2) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişi, üç yıl için, Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Gerektiğinde Müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir.

             (3) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

 1. a) Merkezi temsil etmek,
 2. b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek,
 3. c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

             ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile ilgili dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,

 1. d) Atölye, laboratuar, interaktif müze, okul gibi uygulama birimleri açılması ve mekanın belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun verdiği kararları Rektörün onayına sunmak,
 2. e) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek, yapılacak görevlendirmeler için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili konularda akademik faaliyetleri bulunan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri Müdürün görevlendirilmesini izleyen üç ay içerisinde görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

             (2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Faaliyet raporu ve programını görüşüp karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak,
 2. b) Merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,
 3. c) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmaların konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ve ayrıca işbirliği yapılacak dernek, vakıf ve benzeri kurumlarla kamu ve özel kurum ve kuruluşları belirlemek ve Rektörün onayına sunmak, çalışma gruplarının faaliyetlerini izleyip denetlemek,

             ç) Merkez bünyesinde yürütülecek projelerde görev alacak kişileri ve işbirliği yapılacak dernek, vakıf ve benzeri kurumlarla, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını belirlemek, projeleri izlemek ve gerçekleşmesi için önlem almak,

 1. d) Uygulama birimleri açılmasını karara bağlamak, açılacak mekanları belirlemek,
 2. e) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,
 3. f) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerileri değerlendirerek, bunlardan hangilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor vermek.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine bilimsel araştırma ve uygulamalarla ilgisi olan bilgi ve birikimlerinden yararlanılabilecek Üniversite öğretim üyeleri arasından veya bilgi ve birikimlerinden yararlanılabilecek diğer kişilerden Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az üç en çok altı üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde toplanır ve aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer,

             (2) Danışma Kurulu; başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

             Çalışma grupları

             MADDE 13 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olmak üzere Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir.

             Uygulama birimleri

             MADDE 14 – (1) Merkez, gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile uygulama birimleri oluşturur ve bunların çalışması için gerekli önlemleri alır.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

                MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.


Bu sayfa Non-Government Institutions Research and Implementation Centre tarafından en son 02.10.2019 15:56:16 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM