Tanıtım

STKAM, Marmara Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde görev yapmakla birlikte sivil toplum ve sivil toplum kuruluşlarını ortak çalışma alanı olarak benimsemiş akademisyenlerin ortak girişimiyle 2008 yılı sonunda Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyete geçen bir araştırma ve uygulama merkezidir.

Kuruluşundan itibaren sivil toplum alanı ve bu alanın önde gelen temsilcileriyle ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan STKAM, bu bağlamda Türkiye’nin sivil toplum önderlerini de Merkez Danışma Kurulu’na dâhil ederek teorisyenlerle uygulayıcıların bir arada çalışmasına imkân sağlamaya çalışmaktadır.

Günümüzde üretilen bilginin uluslararası alanda yayılması gerekmektedir. Bunu sağlamanın yolu ise uluslararası işbirlikleri kurmaktır. Bu nedenle STKAM, kuruluşunu izleyen dönemde John Hopkins Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve üçüncü sektör olarak tanımlanan alanda çalışmalar yürüten kişi ve kurumları bir araya getiren International Society for Third Sector Research (ISTR) isimli kuruluşun da kurumsal üyeleri arasında yer almıştır.

 

KURULUŞ AMACIMIZ:

Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Merkezi (STKAM) Türkiye’de sivil inisiyatifin gelişim dinamikleri, sorunları ve çözüm kodlarının analizi için ulusal ve uluslararası araştırmaların yapılması, karşılaştırmalı verilerin üretilmesi ve kavramsal temellerin oluşturulmasıdır. Böylece, modern dünyada demokratik kazanımların ve gelişimin temel unsuru olan ve ülkemizde de demokratikleşme ve idari modernleşmeyi teşvik edici sürecin başlatılmasına öncülük edecek olan Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik, araştırmaların artırılması hedeflenmektedir.

Günümüzde, özellikle son çeyrek asırda artarak devam eden; yerel-ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkileri yönlendirecek çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Teknolojik gelişmelere ve toplumların artan eğitim seviyesine paralel olarak sosyal, kültürel ve ekonomik alanda olduğu gibi sivil toplum alanında da köklü değişimler ve dönüşümler yaşanmaktadır. Sivil inisiyatifin geliştirilmesi ve yönetsel yerelleşme hareketi ile merkezi yönetimler ekonomik ve idari alanda sorumlulukları ve yetkileri halk adına halka daha yakın olan birimlere devretmektedirler. Bu süreçte sivil toplum kuruluşları yeni aktörler olarak ortaya çıkmaktadırlar. Kamu hizmetlerinin sunumunda bilinen aktörlerin yanında sivil toplum örgütlerinin de yeni aktörler olarak değerlendirilmesi STKAM’ın genel hedefidir.

STKAM, Türkiye’de sivil inisiyatif gelişim dinamiklerinin sebep, sonuç ve etki analizi kapsamında üç temel çalışma alanı belirlenmiştir. 

 • Son 25 yıllık dönemde Türkiye’de sivil inisiyatifin ve STK’ların Gelişim dinamiklerinin ve sorunlarının analiz edilmesi ve çözüm önerileri üzerinde çalışılması.
 • Türkiye’nin AB üyelik sürecinde Sivil Toplumun önemi, Sivil Toplumun geliştirilmesinde AB politikası, üye ülkelerden karşılaştırmalı analizler (learning from best practices), uluslararası STK ağları ve etkileri.
 • STK’larda Kurumsal Kapasite Gelişimi ve Performans Yönetimi’nin karşılaştırmalı örnekler ile analiz edilmesi, STK’lar için kurumsal kapasite geliştirme faaliyetlerinin organize edilmesi. 

 HEDEFLERİMİZ:

Günümüzde, özellikle son çeyrek asırda artarak devam eden; yerel-ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkilerini yönlendirecek çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Teknolojik gelişmelere ve toplumların artan eğitim seviyesine paralel olarak sosyal, kültürel ve ekonomik alanda olduğu gibi idari yapılanma alanında da köklü değişimler ve dönüşümler yaşanmaktadır. Sivil inisiyatifin geliştirilmesi ve yönetsel yerelleşme hareketi ile merkezi yönetimler ekonomik ve idari alanda sorumlulukları ve yetkileri halk adına halka daha yakın olan birimlere devretmektedirler. Bu süreçte sivil toplum örgütleri yeni aktörler olarak ortaya çıkmaktadırlar.

Sivil toplum örgütleri tarafından kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinin önemli örneklerini medeniyet tarihimizde rahatlıkla görebiliriz. Devlet geleneğimizde şimdiki sivil toplum örgütleri gibi; Vakıflar, Loncalar, Ahilik Teşkilatı ve Tekkeler gibi başarılı birçok teşekkülün varlığı bilinen tarihi gerçeklerdir. Osmanlı Devletindeki vakıfların ve esnaf örgütlenmelerinin günümüz sivil toplum örgütleri kategorisinde değerlendirilmesi; kamu hizmetlerinin sivil örgütlenmeler eliyle yönetilmesi konusunda, millet olarak sahip olduğumuz tecrübe ve eşsiz mirasın gün ışığına çıkmasını sağlamaktır.

 Bu vesileyle STKAM aşağıdaki hedefler doğrultusunda, sivil toplum kuruluşlarına yönelik bilinç ve farkındalık artırıcı faaliyetler planlamaktadır. 

 • Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve kullanılması konusunda toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak,
 • Daha yüksek yaşam kalitesi için örgütlü hareket etmenin önem ve gereğini sürekli gündemde tutmak,
 • Kamu yönetiminde stratejilerin oluşturulmasında sivil ortaklar olarak yer almak,
 • Kamu hizmetlerinin üretilmesi ve sunulmasında merkezi-yerel yönetim ve özel sektörün yanında  alternatif organizasyonel yapılar olarak gelişmek,
 • Sivil toplum adına kamu yönetiminin izlenmesi, gözetlenmesi ve raporlanmasını sağlamak.

 MEVCUT EĞİTİM-SEMİNER-PROJE FAALİYETLERİMİZ:

STKAM yapmış olduğu birçok saha çalışmasında (seminer, eğitim, çalıştay ve anket gibi); Sivil Toplum Kuruluşlarının daha verimli çalışabilmelerine yönelik analizler yapılmıştır. Bu kapsamda, ülkemizde STK’ların karşılaştığı en belirgin sorun: bizzat STK’ların kendi yapılanmalarından kaynaklanan kurumsallaşma ve performans yönetimi alanındaki yönetsel yetersizlikler olduğu tespit edilmiştir. Özetle, çok küçük bir istisnai grup olmakla birlikte, hemen tüm STK’larda; Faaliyetlerini stratejik olarak planlayamama,  Kurumsallaşmayı sağlayamama ve etkili bir yönetsel sistem oluşturamama gibi temel sorunlar tespit edilmiştir.

 Bu kapsamda, STKAM uzman kadrosu ile aşağıdaki gibi bir dizi farkındalık ve bilinç oluşturma amaçlı eğitim-seminer programları düzenlemektedir: 

 • STK’larda Etkili Yönetim, Yönetsel Sorunlar ve Sorun Çözme
 • Girişimcilik, Gönüllü Yönetimi ve Ekip Çalışması
 • Proje Geliştirme, hazırlama ve Proje Yönetme
 • STK için Kaynak Geliştirme, Bütçeleme ve Yönetme
 • Başarılı STK Çalışmaları veya Faaliyet Örnekleri
 • STK’lar arası Etkili İletişim ve İşbirliği Seminerleri
 • Faaliyet alanları (eğitim-kültür, din hizmetleri, yardımlaşma, engelliler, kadın, çocuk, gençlik, hemşehrilik, çevre, sağlık, meslek-iş dünyası vs.) dikkate alınarak STK’lara yönelik özel eğitim programlarının uygulanması.

 GELECEK PROJE HEDEFLERİMİZ: 

 • Kamu-Yerel Yönetim-STK arasında stratejik işbirlikleri geliştirilmeli,
 • Yerel yönetimler ve STK’lar arasında stratejik ortaklıklar desteklenmeli,
 • Belediye Meclisleri- kent konseyleri-STK’lar arası işbirlikleri desteklenmeli,
 • Belediye meclislerinde ve kalkınma ajanslarında STK platformları etkin temsil edilmeli,
 • İl-İlçe STK meclisleri oluşturulmalı,
 • Kamu-Özel-STK ortaklıkları teşvik edilmeli,
 • İlköğretimden üniversiteye kadar eğitim programında STK konusunda dersler olmalı,
 • STK alanında hayat boyu bilinç ve farkındalık oluşturma amaçlı ulusal program hazırlanmalı,
 • Üniversite-STK işbirlikleri teşvik edilmeli ve desteklenmeli. 

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ (STKAM)

EĞİTİM VE SEMİNER FAALİYETLERİNDEN GÖRSELLER:      

                       

 

 

 


Bu sayfa Non-Government Institutions Research and Implementation Centre tarafından en son 18.11.2018 03:30:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM