Genel Bilgiler

 Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Merkezi (STKAM) Türkiye’de sivil inisiyatifin gelişim dinamikleri, sorunları ve çözüm kodlarının analizi için ulusal ve uluslararası araştırmaların yapılması, karşılaştırmalı verilerin üretilmesi ve kavramsal temellerin oluşturulmas amacıyla kurulmuştur. Böylece, modern dünyada demokratik kazanımların ve gelişimin temel unsuru olan ve ülkemizde de demokratikleşme ve idari modernleşmeyi teşvik edici sürecin başlatılmasına öncülük edecek olan Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik, araştırmaların artırılması hedeflenmektedir.

Günümüzde, özellikle son çeyrek asırda artarak devam eden; yerel-ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkileri yönlendirecek çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Teknolojik gelişmelere ve toplumların artan eğitim seviyesine paralel olarak sosyal, kültürel ve ekonomik alanda olduğu gibi sivil toplum alanında da köklü değişimler ve dönüşümler yaşanmaktadır. Sivil inisiyatifin geliştirilmesi ve yönetsel yerelleşme hareketi ile merkezi yönetimler ekonomik ve idari alanda sorumlulukları ve yetkileri halk adına halka daha yakın olan birimlere devretmektedirler. Bu süreçte sivil toplum kuruluşları yeni aktörler olarak ortaya çıkmaktadırlar. Kamu hizmetlerinin sunumunda bilinen aktörlerin yanında sivil toplum örgütlerinin de yeni aktörler olarak değerlendirilmesi STKAM’ın genel hedefidir.

Günümüzde sivil toplum kuruluşları, pek çok farklı alanda önemli sorumluluklar üstlenerek toplumun geniş kesimlerini etkileyen olumsuzlukları ortadan kaldırmaya ve demokrasiye katılımı arttırmaya çalışmaktadırlar. Özellikle son yirmi yıllık dönem, hem ülkemizde hem de dünyada sivil toplum anlayışında önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Küreselleşme, işletmelerin sosyal sorumluluklarının bilincinde faaliyet göstermesinin gerekliliğinin sıklıkla vurgulanması, doğaya ilişkin sorunların yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin daha şiddetli bir şekilde hissedilmesi gibi gelişmeler sivil toplum kuruluşlarının bir yandan önemini arttırırken diğer yandan önemli sorumluluklar üstlenmeleri zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Bu noktada STKAM’ın temel amaçlarından ilki, ülkemizde ve dünyada sivil toplum kuruluşlarına ilişkin bilincin gelişmesine katkı sağlayabilmek için bilimsel bilgi üretmek ve bu bilgiyi ilgili tüm taraflarla paylaşmaktır.

Artan önemlerine paralel olarak sivil toplum kuruluşları günümüzde, geçmişe nazaran daha hızlı ve kolay örgütlenebilmekte, görece daha kolay kaynak temin edebilmektedir. Ancak, iyi niyet ve gönüllü çabaları ile kurulan bu organizasyonların hayatta kalabilmeleri, amaçlarına ulaşabilmeleri ve faaliyetlerini örgütlere ilişkin kurumsal yapılara uygun şekilde düzenleyebilmeleri için profesyonelleşme kaçınılmaz bir zorunluluktur. Diğer taraftan elde ettikleri kaynakları toplumsal sorunların çözümüne fayda sağlamak için tüketen sivil toplum kuruluşlarının etkinlik ve verimlilik temelinde faaliyet göstermesi gerektiği de aşikârdır. Bu nedenle, STKAM’ın diğer bir amacı da, özellikle sivil toplum kuruluşlarının yönetimi konusunda, sivil toplum kuruluşlarının çalışan ve yöneticilerine modern organizasyonların ihtiyaç duyduğu bilgilerin aktarıldığı eğitimler sunmak ve bu bilgilerle donatılmış uzman yöneticiler yetiştirmektir.

 


Bu sayfa Non-Government Institutions Research and Implementation Centre tarafından en son 04.02.2022 21:30:12 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM