Non-Government Institutions Research and Implementation Centre

Non-Government Institutions Research and Implementation Centre

Müdürün Mesajı

Günümüzde, özellikle son çeyrek asırda artarak devam eden; yerel-ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkilerini yönlendirecek çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Teknolojik gelişmelere ve toplumların artan eğitim seviyesine paralel olarak sosyal, kültürel ve ekonomik alanda olduğu gibi idari yapılanma alanında da köklü değişimler ve dönüşümler yaşanmaktadır. Sivil inisiyatifin geliştirilmesi ve yönetsel yerelleşme hareketi ile merkezi yönetimler ekonomik ve idari alanda sorumlulukları ve yetkileri halk adına halka daha yakın olan birimlere devretmektedirler. Bu süreçte sivil toplum örgütleri yeni aktörler olarak ortaya çıkmaktadırlar.

Sivil toplum örgütleri tarafından kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinin önemli örneklerini medeniyet tarihimizde rahatlıkla görebiliriz. Devlet geleneğimizde şimdiki sivil toplum örgütleri gibi; Vakıflar, Loncalar, Ahilik Teşkilatı ve Tekkeler gibi başarılı birçok teşekkülün varlığı bilinen tarihi gerçeklerdir. Osmanlı Devletindeki vakıfların ve esnaf örgütlenmelerinin günümüz sivil toplum örgütleri kategorisinde değerlendirilmesi; kamu hizmetlerinin sivil örgütlenmeler eliyle yönetilmesi konusunda, millet olarak sahip olduğumuz tecrübe ve eşsiz mirasın gün ışığına çıkmasını sağlamaktır.

Bu vesileyle STKAM aşağıdaki hedefler doğrultusunda, sivil toplum kuruluşlarına yönelik bilinç ve farkındalık artırıcı faaliyetler planlamaktadır. 

  • Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve kullanılması konusunda toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak,
  • Daha yüksek yaşam kalitesi için örgütlü hareket etmenin önem ve gereğini sürekli gündemde tutmak,
  • Kamu yönetiminde stratejilerin oluşturulmasında sivil ortaklar olarak yer almak,
  • Kamu hizmetlerinin üretilmesi ve sunulmasında merkezi-yerel yönetim ve özel sektörün yanında  alternatif organizasyonel yapılar olarak gelişmek,
  • Sivil toplum adına kamu yönetiminin izlenmesi, gözetlenmesi ve raporlanmasını sağlamak.